מתוך הסכם אוסלו ב
https://www.knesset.gov.il/process/docs/heskemb.htm
יעדו של המשא ומתן הישראלי-פלסטיני במסגרת תהליך השלום הנוכחי במזרח התיכון הינו, בין היתר, להקים רשות פלסטינית לממשל עצמי בשלב הביניים, דהיינו המועצה הנבחרת (להלן "המועצה" או "המועצה הפלסטינית"), והראיס הנבחר של הרשות המבצעת עבור העם הפלסטיני בגדה המערבית וברצועת עזה, לתקופת מעבר שלא תעלה על חמש שנים מיום חתימת ההסכם בדבר רצועת עזה ואיזור יריחו (להלן "הסכם עזה-יריחו") ב-4 במאי 1994, אשר תוביל להסדר קבע המבוסס על החלטות מועצת הביטחון 242 ו338-; 
מאשרים מחדש את הבנתם כי הסדרי הביניים בדבר ממשל עצמי הכלולים בהסכם זה הינם חלק בלתי-נפרד מתהליך השלום כולו וכי המשא ומתן בדבר מעמד הקבע, אשר יחל מוקדם ככל האפשר אך לא מאוחר מ-4 במאי 1996, יוביל ליישומן של החלטות מועצת הביטחון 242 ו-338, וכי הסכם הביניים יישב את כל הסוגיות של שלב הביניים ולא תועברנה סוגיות כאלו לסדר היום של המשא ומתן על הסדר הקבע
סעיף XI  אדמות  1. שני הצדדים רואים בגדה המערבית וברצועת עזה יחידה טריטוריאלית אחת, ששלמותה ומעמדה יישמרו במשך תקופת הביניים.  2. שני הצדדים מסכימים ששטח הגדה המערבית ורצועת עזה, למעט סוגיות שיידונו במשא ומתן על מעמד הקבע, יועבר לסמכות המועצה הפלסטינית, באופן הדרגתי שיושלם בתוך 18 חודשים מיום כינון המועצה, כמפורט להלן: 
א. אדמות באיזורים מאוכלסים (איזורים A ו(-B, לרבות אדמות מדינה ואדמות הואקף, (תועברנה לסמכות המועצה במהלך השלב הראשון של ההיערכות מחדש.) 
ב. כל הכוחות והאחריות האזרחיים, לרבות תכנון ובנייה, באיזורים A ו-B, כפי שהם קבועים בנספח III, יועברו למועצה וינטלו על ידה בשלב הראשון של ההיערכות מחדש.  
ג. באיזור C, בשלב הראשון של ההיערכות מחדש, תעביר ישראל למועצה כוחות ואחריות אזרחיים שאינם קשורים לשטח… 
ד. ההיערכויות מחדש הנוספות של כוחות צבאיים ישראלים לאתרים צבאיים מוגדרים תיושמנה בהדרגה בהתאם להצהרת העקרונות, בשלושה שלבים, במרווחי זמן של שישה חודשים, לאחר כינון המועצה, באופן שתושלמנה בתוך 18 חודשים מיום כינון המועצה. 
ה. במהלך שלבי ההיערכות מחדש הנוספת שיושלמו בתוך 18 חודשים מיום כינון המועצה, כוחות ואחריות הנוגעים לשטח יועברו בהדרגה לסמכות פלסטינית שתחול על שטח הגדה המערבית ורצועת עזה, למעט סוגיות שיידונו במשא ומתן על מעמד הקבע. 
ו. האתרים הצבאיים המוגדרים הנזכרים בסעיף X פסקה 2 להלן ייקבעו בשלב ההיערכות
(*** החלטת מועצת הביטחון 242 תקבלה לאחר מלחמש ששת הימים ודרשה מישראל לסגת 
https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/un%20security%20council%20resolution%20242.aspx.

נורא דליבא היא תנועה ציבורית המאגדת אנשים איכפתיים שוחרי אמת