פירוש לתורה

לשבת חול המועד סוכות

"בעוד שחג המצות מיוחד רק לעמ"י כי בו יצאו ישראל ממצרים ,חג הסוכות לעומת זאת ,

יש בו שייכות גם לשבעים אומות העולם ,ולכן מוקרבים בו בכל שבעת ימי החג סה"כ שבעים

פרים לעולה ,כנגד שבעים אומות העולם ,וביום השמיני שהוא שמיני עצרת ומיוחד רק לעמ"י

מוקרב בו רק פר אחד כנגד עמ"י – הכבשה בין שבעים הזאבים .

כי המספר שמונה מיוחד לעמ"י כי הוא מעל הטבע ,בזמן שהמספר שבע הוא במסגרת הטבע – שבעת ימי הבריאה ,ולכן שייך גם לאומות העולם החייבים בשבע מצוות בני נח .

ענין זה מסביר מדוע חנוכת המשכן הייתה בחודש ניסן ואילו חנוכת בית המקדש ע"י שלמה המלך

הייתה דווקא בחג הסוכות – "וייקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג הוא החודש השביעי … ויביאו הכוהנים את ארון ברית ה' אל מקומו אל דביר הבית אל

קודש הקודשים "(מלכים א' פרק ח' ב'-ו')

כי המשכן נועד רק עבור עמ"י לכן לא השתתפו בבנייתו עמים אחרים ואילו ביהמ"ק השתתפו בבנייתו

גם גויים שחירם מלך צור שלח אומנים ועצי ארזים לסייע לשלמה בבניית ביהמ"ק .

כמו כן גם נוכרים יכולים לשלוח קורבנותיהם להקרבה בבית המקדש ,כפי שאומר שלמה בתפילתו

לה' בזמן חנוכת בית המקדש –" וגם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא ובא מארץ רחוקה למען

שמך … ובא והתפלל אל הבית הזה ,עתה תשמע השמים מכון שבתך ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי ,למען ידעו כל עמי הארץ את שמעך ליראה אותך כעמך ישראל ולדעת כי שמך נקרא על הבית

הזה אשר בניתי "(שם ,מא'-מג')

ואכן גם בנבואת אחרית הימים לאחר מלחמת גוג ומגוג מוזכר רק חג הסוכות כחג שבו יבואו כל הגויים להשתחוות לה' בבית המקדש ולא מוזכרים חגים אחרים – " והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים ועלו מידי שנה בשנה להשתחוות למלך ה' צבאות ולחוג את חג הסוכות "(זכריה יד' ,טז')

ולכן קוראים בשבת חול המועד סוכות הפטרה מספר יחזקאל (לח) העוסקת באחרית הימים במלחמות גוג ומגוג שיבואו שבעים עומות להילחם עם ישראל ,כי העניין של שבת שקשור למספר

שבע וכן החודש השביעי ושבעת ימי הסוכות קשורים לכל אומות העולם ,כי העולם נברא בשבעה ימים .

ומעניין ,שבחנוכת המשכן היו שבעת ימי המילואים ולאחריהם ביום השמיני התחילו לשרת אהרון ובניו

הכוהנים, ואז ירדה אש מן השמים לעיני כל עמ"י כפי שהסברנו שהמספר שמונה שייך לעמ"י ,כי גם עמ"י הוא מעל הטבע (ולכן ברית המילה היא דווקא ביום השמיני ,ובהמה ראויה לקרבן רק ביום השמיני ללידתה)כפי שהמשכן שייך רק לעמ"י .

אך בבניין בית המקדש לא הוזכר יום שמיני עצרת אלא פעמיים שבע בחודש השביעי כי שייך גם לאומות העולם – "ויעש שלמה בעת ההיא את החג וכל ישראל עימו קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים לפני ה' אלוקינו שבעת ימים ושבעת ימים ארבעה עשר יום "

(מלכים א' פרק ח', סה')

וכן ארכה בנייתו של בית המקדש שבע שנים – " בשנה הרביעית יוסד בית ה'… בשנה האחד עשרה

…כלה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו ויבנהו שבע שנים " (שם פרק ו',לח')"

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *