פירוש לתורה

לחג הסוכות

"בחג סוכות יש שתי מצוות עיקריות לכלל ישראל :

מצוות נטילת ארבעה מינים ביום הראשון של החג ,ומצוות ישיבה בסוכה שבעה ימים .

"אך בחמישה עשר יום לחודש השביעי באוספכם את תבואת הארץ תחוגו את חג ה' שבעת ימים…

ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות ערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים … בסכות תשבו שבעת ימים … למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את

בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים "(ויקרא כג' ,לט' – מג')

משמע שבניגוד לחג המצות שכולו זכר ליציאת מצרים ,בחג הסוכות יש שילוב של זכר ליציאת

מצרים (הישיבה בסוכה ) והכרת תודה על מתנת ארץ ישראל (נטילת ארבעה מינים)

כי בפעם הראשונה שמוזכר חג זה בתורה ,זה בפרשת משפטים –"בחג האסיף בצאת השנה באוספך את מעשיך מן השדה" (שמות כג' ,טז')

ושם לא מוזכר שמו – חג הסוכות, אלא רק חג האסיף ,משמע שעיקר החג הוא על מתנת הארץ

כי הוא חל בחודש תשרי אשר אוספים את תבואת הארץ מן השדות – גרעיני החיטה ,תאנים יבשות וענבים .ולכן נאמר "בצאת השנה" במשמעות של סוף השנה החקלאית ,שצריך לאסוף את הפרות מן

השדה ולהכניסם לבית לפני תחילת עונת הגשמים .

לכן צריך להודות לה' על כל השפע שברך אותנו ולכן נוטלים את ארבעת המינים כשכולם מן הצומח .

ודווקא אז צריך לצאת מן הבתים ולשבת בסוכה זכר ליציאת מצרים ,למרות שהישיבה בסוכות ביציאת מצרים הייתה בחודש האביב ,וכעת זה תחילת הסתיו ,זאת כדי לשמר גם את זכר יציאת מצרים יחד עם מתנת הארץ .

כך שיוצא שבשלוש הרגלים ,חג המצות כולו זכר ליציאת מצרים ,חג השבועות כולו מוקדש למתנת הארץ ,ולכן נקרא יום הביכורים ולא מוזכר בו שום ענין יציאת מצרים ומוזכר בו בפרוש –"כי תבואו אל הארץ…"(ויקרא כג' ,י')

וחג הסוכות הוא שילוב של שני הדברים .

לכן לא מצאנו בתורה שחגגו במדבר את חג השבועות ואת חג הסוכות ,רק את חג המצות מוזכר שחגגו במדבר .

דבר זה גם מסביר מדוע נטילת ארבעת המינים היא רק ביום הראשון ואילו הישיבה בסוכה היא שבעה ימים ,כי מה שהוא זכר ליציאת מצרים נוהג שבעה ימים כפי שיציאת מצרים נמשכה שבעה ימים ממכת הבכורות עד קריעת ים סוף ביום השביעי ליציאה .

ומה שבא כתודה על מתנת הארץ נוהג רק יום אחד ,כמו שיום הביכורים שכולו תודה על מתנת הארץ נוהג רק יום אחד .לכן נטילת ארבעת המינים שבאה כתודה על מתנת הארץ נוהגת מהתורה רק

יום אחד – ביום הראשון של חג הסוכות .

ולכן גם בחג המצות יש רק מצווה אחת במשך שבעה ימים – "שבעת ימים מצות תאכלו "(שמות יב' ,טו')

וביום הביכורים מצווה אחת ביום אחד – "בחג הקציר ביכורי מעשיך אשר תזרע בשדה "(שמות כג' ,טז')

"ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך …ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר

ה' אלוקיך לשכן שמו שם "(דברים כו',ב')

ואילו בחג הסוכות יש שתי מצוות אחת ביום הראשון נטילת ארבעת המינים כנגד מתנת הארץ ,ואחת שבעה ימים – ישיבה בסוכה כנגד יציאת מצרים .

ומדוע שילוב זה?

כדי לענות על כך, צריך לברר שאלה נוספת: מדוע בכל הבטחות ה' לאבות מוזכרת רק ארץ ישראל כגמול על עבודתם אותו ולא מוזכרת התורה כגמול על כך, ואפילו במעמד הסנה נאמר למשה רק עניין הארץ כהבטחה לעם ישראל ולא עניין התורה? כמו כן, מדוע בברית בין הבתרים מתנה ה' את מתנת הארץ לזרעו של אברהם בכך שזרעו יהיה גר בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ורק אחר כך יקבלו את הארץ, ומה הקשר בין הדברים?

כדי לענות על כך, נשים לב למצווה נוספת המייחדת את חג הסוכות משאר המועדים – מצוות השמחה בחג הסוכות – "ושמחתם לפני ה' אלקיהם שבעת ימים" (ויקרא כג:מ), "ושמחת בחגיך… והיית אך שמח" ( דברים טז:יד-טו). מדוע דווקא בחג הסוכות מצטוום על כך שלוש פעמים?

וניתן לומר שעיקר ההבטחה לאבות היא ארץ ישראל, והתורה ניתנה כאמצעי לקיום עם ישראל בארץ בלי להיות מושפע מחומריותה הקשה, ולכן בכל הציווים על קיום המצוות הגמול הוא להאריך ימים על הארץ הטובה ולחלופין –"ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה". ולכן חג השבועות לא מוזכר בתורה כחג מתן תורה אלא כחג הקציר והביכורים כי התכלית היא ישיבת עם ישראל בארץ והתורה היא אמצעי לכך.

אך כדי להעריך את מתנת הארץ, צריכים להיות בארץ זרה משעובדים 400 שנה ורק אז יוכלו להעריך את מתנת הארץ. ולכן בחג הסוכות שבו אוספים את כל תוצרת הארץ לבתים יש בטחון כלכלכי לשנה הקרובה, אפשר להגיע לדרגה הגבוהה ביותר בעבודת ה', שזו השמחה שנובעת מאהבת ה'. בניגוד למצרים שגם שם סופק להם מזון על-ידי המיצרים – "זכרנו את הדגה אשר נוכל במיצרים חינם" (במדבר יא:ה), פה המזון ניתן ישירות מה' מבחירת האדם לעבודו ולא מכורח עבדות כמו במיצרים, ורק שיזכרו את מצבם במיצרים לעומת מצבם כעת יוכלו להגיע לשמחה אמיתית במתנה זו. ולכן בחג הסוכות משולבים גם מתנת הארץ וגם זכר יציאת מיצרים, כדי להגיע לדרגה זו של שמחה אמיתית. ואילו בחגים הקודמים שעדיין אין ביטחון כלכלכי קשה לדרוש מהם את אותה שמחה שתהיה כאשר יבולם בביתם ללא דאגות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *